Informuję, że w związku z dwukrotnie przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi w sprawie nadania nazw wszystkim ulicom w miejscowości Domaniów, zgodnie z wynikami których mieszkańcy miejscowości Domaniów popierają propozycje nadania nazw wszystkim ulicom w tej wsi, a także wyrażają aprobatę dla proponowanych nazw ulic, nastąpi sukcesywne wprowadzanie nazw dla poszczególnych ulic we wsi Domaniów.

Działania mają na celu uporządkowanie sytuacji w zakresie numeracji porządkowej budynków we wsi Domaniów oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańcom, gdyż właściwa numeracja porządkowa nieruchomości ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego oraz systemów wspomagania dowodzenia wszystkich służb ratunkowych (tj. pogotowia, policji, straży pożarnej, itd.).

Zmiany wprowadzane będą systematycznie, aby nie spowodować paraliżu funkcjonowania urzędów i służb ratunkowych.

Jednocześnie informuję, że wprowadzenie nazwy ulicy spowoduje zmianę numeracji porządkowej wszystkich budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, zgodnie z przepisami art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 18 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629, ze zmianami) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125).

W wyniku wprowadzonych zmian właściciele nieruchomości zabudowanej będą mieli obowiązek wymiany i umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu (w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości) tabliczki z nowym numerem porządkowym i nazwą ulicy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu nowego numeru. [podstawa prawna : art. 47b ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne]

Właściciel, administrator, dozorca lub użytkownik nieruchomości, nie dopełniający obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, a także oświetlenia tejże tabliczki, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

[podstawa prawna: art. 64 §  1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094, ze zmianami)]

Ponadto informuję, że zmiana numeru porządkowego budynku mieszkalnego spowoduje zmianę adresu stałego pobytu osób zameldowanych pod tym adresem, a zatem zrodzi się  potrzeba zameldowania pod nowym adresem. Brak jest możliwości zameldowania osoby z urzędu pod nowym adresem.

[podstawa prawna: art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 657, ze zmianami):   „obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.”]

Zmiana numeru porządkowego spowoduje również powstanie obowiązku dla osób posiadających prawo jazdy do zawiadomienia starosty o zmianie adresu zamieszkania, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

[podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 978, ze zmianami)]

Jednocześnie informuję, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2418), sygn. akt: K 36/15, „Art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978) w zakresie, w jakim przewiduje pobranie opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu konieczności zmiany zawartych w nim danych, wynikającej ze zmiany stanu faktycznego spowodowanej działaniem organów władzy samorządowej, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Wobec czego, w myśl art. 190 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, ze zmianami) wyżej wymieniony przepis w opisanym zakresie traci moc obowiązującą. 

Wobec powyższego nie powinna zostać pobierana opłata za wymianę dokumentu prawa jazdy z powodu zmiany adresu zamieszkania spowodowaną wprowadzeniem nazwy ulicy.

Oprócz powyższego, w myśl przepisów art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1260, ze zmianami) właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę zmianie adresu zamieszkania.

Przypominam, że w myśl art. 65 §  1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094, ze zmianami) : „Kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości co do swego zamieszkania podlega karze grzywny.”

Wójt Gminy Domaniów
mgr inż. Wojciech Głogulski

Zostaw odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz
Proszę podać swoje imię